PRATİK BİLGİLER                  
 
 VERGİ UYGULAMALARI    
 
Sayfa No. Konu    
1 Gelir Vergisi Tarifesi  
Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranları
Yeniden Değerlendirme Oranları, Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)
2 Bazı Damga Vergisi Oranları
Gelir Vergisi Stopaj Oranları
3 Harçlar
4 Aylık Gecikme ve Tecil Faizi Oranları
Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352)
Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)
5 GVK İstisnalar ve Hadleri
6 Beyannamelerin Beyan Ve Ödeme Günleri
7 Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Ek Mali Tabloları Düzenleme Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
8 TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları
9 ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)
10 KDV Kod Listesinin Anlamları
11 Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi
12 Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller (2008 Gelirleri için)
13 Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması
* Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler
* Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler
14 Geçici İlmühaber ve Örneği
15 Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı
16 Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti
17 Vergi Levhası Tasdiki
18 Defter Tutma Hadleri
19 Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)
20 Beyanname İmzalatma Zorunluluğu
21 Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler
22 Amortisman Oranları