PRATİK BİLGİLER  
 VERGİ UYGULAMALARI  
BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI *          
Dönemi         01.01.2011  
  1 )   Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)     Binde 6,6  
  2 )   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi       30,00 TL  
  3 )   Kurumlar Vergisi Beyannamesi       40,10 TL  
  4 )   Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi 19,90 TL  
  5 )   Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç)       19,90 TL  
  6 )   Belediyelere/İl Özel İd. verilen beyannameler       14,80 TL  
  7 )  SSK' ya verilen bildirgeler       14,80 TL  
  8 )  Gümrük İdarelerine verilen beyannameler       40,10 TL  
  9 )   Bilançolar       23,20 TL  
 10)   Gelir Tablosu       11,30 TL  
 11)   İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti 11,30 TL  
 12)   Kira Mukavelenameleri(Mukavele Süresine Göre Kira Bedeli Üzerinden)       Binde 1,65  
Şirket Kuruluşlarında Uygulanacak Damga Vergisi Oranı          
1 )    Anonim,Eshamlı Komandit ve Limited Şirket Mukavelenameleri             *  
* 01.01.2004 tarihinden itibaren 5035 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldı  
           
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67)
MADDE AÇIKLAMA ORAN (%)
GVK 94/2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);  
2.a. GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri(Telif ) dolayısıyla yapılan ödemelerden  17
2.b. Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına yapılan ödemelerden) 20
3 GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden  3
4 Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden  20
5.a.  Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden  20
5.b. Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden  20
6.a. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından 15
(Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) 
6.b. Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) 15
7 GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)  
7.a. Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden 0
7.b. Diğerlerinden 10
8 Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 15
9 75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 15
10.a.  Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 20
10.b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden  20
11 Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
11.a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,   
11.a.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için  1
11.a.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için  2
b Diğer zirai mahsuller için,         
i Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için  2%      
ii (i) alt bendi dışında kalanlar için  4%      
11.b. Diğer zirai mahsuller için,   
11.b.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için  2
11.b.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için  4
11.c. Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için   
11.c.i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için  2
11.c.ii Diğer hizmetler için  4
11.d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 0
12 PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden  20
13 GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;   
13.a. GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2
13.b. Hurda mal alımları için 2
13.c. Diğer mal alımları için  5
13.d. Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için  10
14 GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar  dahil)  15
15.a. GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından  15
15.b. GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 10
15.c. GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 5
GVK GEÇİCİ 31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır  
MD.72
a Lig usulüne tabi spor dallarında;  
1 En üst ligdekiler için  15
2 En üst altı ligdekiler için % 10 10
3 Diğer liglerdekiler için, 5
b Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden  5
2008/14272 Sayılı BKK 14.11.2008 Tarihinden itibaren Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri dışındaki hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlardan (İMKB işlem gören Hisse senetleri) 0
2008/14272 Sayılı BKK 14.11.2008 Tarihinden itibaren Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satımı ile Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin fona iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için 10
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 30.12.2010'dan itibaren      
Reeskont İşlemlerinde % 14
Avans İşlemlerinde % 15