PRATİK BİLGİLER        
 
 VERGİ UYGULAMALARI  
 
HARÇLAR
2011 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR *
TİCARET SİCİL HARÇLARI:
Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)     
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:    TL
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    136,20
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde    390,40
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    879,60
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)     
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    67,60
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde    96,80
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    214,10
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz)   
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde    67,60
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde    96,80
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    214,10
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil)     
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    26,40
b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde    38,20
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  67,60
     
NOTER HARÇLARI :
Defter tasdiki:  TL
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler  14,80
bb) Serbest meslek kazanç defteri  18,40
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler  18,40
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:   
100 sayfaya kadar (100 dahil)  4,90
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için  4,90
     
VERGİ YARGISI HARÇLARI:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi  Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı: TL
     a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare  Mahkemelerine başvurma                                                                                 18,40
     b)Danıştaya başvurma                                                                                                                                                    38,20
     c)Danıştaya temyiz başvuru harcı 79,50
     d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı  53,00
 II- Nispi harçlar:  
 a) Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi Kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (18,40 TL’den) az olmamak üzere        Binde 3,96
  b) Danıştay kararlarında: Karar altına alınan uyuşmazlık  konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (38,20 TL’den) az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)      Binde 7,92
  III- Maktu harç:  
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:  
       a)Vergi mahkemesi ve bölge idare  mahkemesi kararlarında                                                             18,40
       b)Danıştay kararlarında                              38,20
       c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında                              38,20
  IV- Suret harçları:  
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)                0,90
BAZI TAPU HARÇLARI
Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı                                  Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Binde 16,5
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için Binde 16,5
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 16,5
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için Binde 16,5
Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için Binde 16,5
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 16,5
*2011 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 29/12/2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.