PRATİK BİLGİLER        
 VERGİ UYGULAMALARI    
         
 YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI    
 Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı /Gecikme Faizi/Pişmanlık Zammı   %
19.10.2010 Tarihinden itibaren   1,40
19.11.2009 18.10.2010 Tarihleri Arası 1,95
21.04.2006 18.11.2009 Tarihleri Arası 2,5
02.03.2005 21.04.2006 Tarihleri Arası 3
12.11.2003 02.03.2005 Tarihleri Arası 4
31.01.2002 11.01.2003 Tarihleri Arası 7
29.03.2001 30.01.2002 Tarihleri Arası 10
02.12.2000 28.03.2001 Tarihleri Arası 5
21.01.2000 01.12.2000 Tarihleri Arası 6
09.07.1998 20.01.2000 Tarihleri Arası 12
01.02.1996 08.07.1998 Tarihleri Arası 15
31.08.1995 31.01.1996 Tarihleri Arası 10
08.03.1994 30.08.1995 Tarihleri Arası 12
30.12.1993 07.03.1994 Tarihleri Arası 9
01.01.1990 29.12.1993   7
Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi  %
21.10.2010 Tarihinden itibaren   1
21.11.2009 20.10.2010 Tarihleri Arası 1,5833
28.04.2006 20.11.2009 Tarihleri Arası 2  
02.03.2005 27.04.2006 Tarihleri Arası 2,5  
12.11.2005 02.03.2005 Tarihleri Arası 3  
02.02.2002 11.11.2003 Tarihleri Arası 5  
31.03.2001 01.02.2002 Tarihleri Arası 6    
21.12.2000 30.03.2001 Tarihleri Arası 3  
25.01.2000 20.12.2000 Tarihleri Arası 4  
10.07.1998 24.01.2000 Tarihleri Arası 8  
22.10.1996 09.07.1998 Tarihleri Arası 10
02.02.1996 21.10.1996 Tarihleri Arası 12
07.09.1995 01.02.1996 Tarihleri Arası 8
09.03.1994 06.09.1995 Tarihleri Arası 9,5
USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE  İKİNCİ DERECE 
  2011 2011
1-Sermaye Şirketleri  96,00 TL 53,00 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 60,00 TL 30,00 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 30,00 TL 15,00 TL
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 15,00 TL 8,00 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,00 TL 3,70 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,70 TL 2,15 TL
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)
VUK       MADDE-353  FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI 2011/TL
353/1 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 170
353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 80.000
353/2  Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 170
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 8.000
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  80.000
353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere, 34
353/4  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 170
353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.700
353/7  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 200
353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine 600
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 120.000
353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 800
353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 600
       
VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza   
Mük.Mad.355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.070
Mük.Mad.355/2 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  530
Mük.Mad.355/3 Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  260
NOT Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800.000