PRATİK BİLGİLER
   
 VERGİ UYGULAMALARI
İSTİSNA HADLERİ 
DÖNEMİ  2010 2011
   
Vergiden İstisna Yemek Bedeli       10,00 TL 10,70 TL
Konut Kira geliri istisnası  2.600,00 TL 2.800,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı 22.000,00 TL 23.000,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında Beyan sınırı  22.000,00 TL 23.000,00 TL
Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK Mük.Md.80 7.700,00 TL 8.000,00 TL
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna 18.000,00 TL 19.000,00 TL
 
ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (GVK. Md . 23/8)
             
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere  10,70 TL olarak tespit edilmiştir. 
   
YIL GT/BKK İSTİSNA TUTARI  
2011 GVK GT 278 10,70 TL
2010 GVK GT 273 10,00 TL
2009 GVK GT 270 10,00 TL
2008 GVK GT 266 9,00 YTL
2007 GVK GT 259 8,80 YTL
2006 2005/9826 BKK 8,25 YTL
2005 2004/8295  BKK 7,50 YTL
2004 GVK GT 246 7.000.000.-TL