PRATİK BİLGİLER              
         
 VERGİ UYGULAMALARI  
     
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER 
(2010 Yılı Gelirleri İçin)
GELİRİN TÜRÜ İLGİLİ MADDE BEYAN DURUMU
Kurumlardan elde edilen kar payları(Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) Md. 75/1, 2, 3, Md.22, Md.86 Kar payının ½ düşüldükten sonra toplam 2010 Gelirleri 22.000 TL'yi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri Md.75/7,Md.86/1-d 2010 için 1.090 TL yi  aşarsa, tamamı beyan edilecektir.
2010 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. Md.75/5 Faiz gelirine indirim oranı (2010 % 93,4) uygulandıktan sonra kalan tutar 22.000 TL'yi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Diğer her türlü tahvil ve bono faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler. Md.75/5 Faiz gelirine indirim oranı (2010 % 93,4) uygulandıktan sonra kalan tutar 22.000 TL'yi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Menkul KIymetler Yatırım Ortaklıklarından elde edilen vergi alacağı dahil kar payları Md.75/1,Md.22 Kar payı ile kar payının ½ si düşüldükten sonra toplam 22.000 TL'yi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı Md.75/2 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller Md.75/8 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar Md.75/9 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri>  Md.75/10 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım Md.75/4 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri Md.75/7 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılmaz hesabı karşılığında ödenen kar payları Md.75/12 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Repo gelirleri Md.75/14 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı Md.75/1 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler Md.75/15 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Ücret Geliri Md.86/1-a Tek işverenden elde edilmesi koşuluyla hiçbir şekilde beyana tabi değil
Telif kazancı Md.18 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Serbest bölgelerde elde edilen kazanç 3218 sayılı Kanun Md.6 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde (01/01/2007 öncesi satın alınanlar için süre 4 yıl) satılanlar Mük.Md. 80 ÜFE oranında yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 2010 için 7.700.TL'yi aşması durumunda beyan edilecek