PRATİK BİLGİLER                        
 VERGİ UYGULAMALARI    
VERGİ LEVHASI TASDİKİ  
13.04.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  272 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ve 25/05/1999 Tarih ve 1999/03 Sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi hükümlerine göre ; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik ettikleri Vergi levhalarını 25/Haziran Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir. 
Vergi Dairesi tarafından gerçeğe aykırı olarak Vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensuplarına, 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılacaktır.
Söz konusu listenin süresi içinde verilmemesi halinde 213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.
 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ‘nün 23.02.2000 Tarih ve B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551 sayılı ÖZELGESİNE göre;
“......Meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi vergi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.
Söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yapılacaktır....” şeklinde düzenlemiştir.
Meslek mensuplarımız kendisinin ve işe yeni başlayan müşterilerinin vergi levhalarını tasdik edebileceklerdir.