KDV TEVKİFAT ORANLARI

KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMET

TEVKİFAT ORANI

KDV TEVKİFATINI YAPACAK OLANLAR

KDV GENEL TEBLİĞİ  NO:

 

KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan ve G.V. Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakları kiralama işlemleri (G:Menkul-Taşıt.Ve Diğer Mal ve Haklar)

 (İktisadi işletmeye dahil olmayan Gayrimenkullerin kiralanmasında KDV istisnası olduğu için tevkifat uygulanmayacaktır.)

 

Tamamı

Kiralayan tarafından

(Kiraya verenin gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın gerçek usulde KDV mükellefi olması şartıyla)

30-31 

Hurda metal teslimleri

 Hurda metal, hurda cam, hurda plastik ve atık kağıt teslimleri KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisnadır. Ancak, KDV Kanunu’nun 18’nci maddesi uyarınca hurda mal tesliminde bulunan mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat yapılacaktır. Bununla birlikte, 07.06.2008 tarihinden başlamak üzere  hurda metalden elde edilen külçe teslimleri istisna kapsamından çıkarılmış ve 110 nolu Tebliğle tevkifat kapsamına alınmıştır.

% 90

 

Alım yapanlar

 -(İthal edilen hurda metallerin yurt içindeki ilk satış ve teslimlerinde tevkifat yapılmayacaktır)

 -(Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettiği birlikler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan hurda metal teslimlerinde katma değer vergisi tevkifatı uygulanmayacaktır.)

 

51-53-58-70-81-85-86-89-91-97-110

 

 

İş gücü hizmet alımlarında

 

%90

KDV Mükellefleri ve KDV Mükellefi olmasalar dahi sorumlu tayin edilen kuruluşlar*

(Sorumlu tayin edilen kuruluşlardan alınan iş gücü hizmetleri için tevkifat yapılmayacaktır.)

96-97

***Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde.

 (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üreticilerinin (cevherden üretim yapanlar) bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.)

 

 

 

 

%90

 

 

 

Alım Yapanlar

96-97-104

***Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri

 (Bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda tevkifata tabidir.)

 (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır

 

 

 

% 90

Alım yapanlar,

(Alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı;

-  Bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile

- Bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,

uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatı  yapılmayacaktır.)

95-97-104-

105

***Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri**

 (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.)

 

% 90

 

Alım yapanlar

108

***Yemek Servisi, Bahçe ve Çevre Bakım, Danışmanlık ve Denetim ile Uluslararası Gözetim Şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri

1 / 2

Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar (*)

 

91-92-95

Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde

1 / 2

Alım yapanlar

51-53-58-107

***Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimleri**

(KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.)

1 / 2

 

Alım yapan gerçek usulde KDV mükellefleri ve sorumlu tayin edilen kuruluşlar(*)

108-110

***Yapı denetim hizmetleri

1 / 2

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve sorumlu tayin edilen kuruluşlar(*)

93-99

Turizm acente, rehber vb. lerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri

2 / 3

Hizmeti alan işletmeler

110

***Temizlik hizmetleri

2 / 3

Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar(*)

91-92-95

***Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

1 / 6

Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar(*)

91-92-95-99

***Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

1 / 3

Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar(*)

91-92-95

***Özel güvenlik hizmetleri

4 / 5

Tüm KDV mükellefleri

91-92-95-104

 (*) 91 Numaralı KDV Genel Tebliği ile Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar:

• Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar ve özel finans kurumları,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca “yapım işleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis Hizmetleri’ne ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.) (95 numaralı KDV Genel Tebliği),
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, söz konusu hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.

** Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri ile Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Belirtilen süre içinde bu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

*** Tevkifat Uygulamasında Sınır:

Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanunu'na göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Fatura düzenleme sınırı 2009 yılı için katma değer vergisi dahil 670 TL olduğundan, bu yılın sonuna kadar katma değer vergisi ile birlikte 670 TL’yi geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanması söz konusu değildir. Ancak, tespit edilen tutarı aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 

UYARI : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9. maddesine göre yapılacak KDV Tevkifatları (2) Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir